התאגדות עובדי האוניברסיטה העברית בירושלים
אודות
חטיבות
זכויות ונהלים
תרבות ורווחה
טפסים
צור קשר
אודות / מידע כללי
מידע כללי
דבר היו”ר
ועדות
מזכירות ועד העובדים
ארגון הגימלאים
אודות  / מידע כללי

 

התאגדות עובדי האוניברסיטה, המכונה גם "ועד העובדים" הוא הגוף המייצג בפני ההנהלה, את העובדים המינהליים והטכניים, בעניינים שוטפים, כלליים ואישיים הנוגעים לתנאי עבודתם.

כן משמש ועד העובדים,  בא כח מוסמך של ההסתדרות החדשה במקרים של סכסוכי עבודה.ההתאגדות מסונפת להסתדרות החדשה ופועלת תחת מרותה המלאה בהתאם לחוקת ההסתדרות. ועד העובדים מגן על זכויות העובדים לפי החוק, מקפיד על מימוש זכויותיהם המעוגנות בהסכמי עבודה חתומים, קיבוציים ומקומיים וכן הוא משקיע מאמצים רבים לפעולות תרבות ורווחה לעובדים, לבני משפחותיהם ולעובדים שפרשו לגמלאות.
 
חברי ועד העובדים, הינם עובדי האוניברסיטה במחלקות השונות, אשר נבחרים , אחת לשלוש שנים, לכהן בועד העובדים ,ועושים את עבודתם בהתנדבות להטבת תנאי עבודתם של העובדים תוך שמירה על ביצוע חוקת העבודה, הנהלים והסכמי העבודה.
מבנה ההתאגדות ומוסדותיה
ההתאגדות מורכבת מהמוסדות הבאים:
* התאגדות אחת של כל העובדים המינהליים באוניברסיטה, היא 
  מועצת ההתאגדות.
* מזכירות המועצה.
* ועדות המועצה.
 
חברות בהתאגדות
חבר בהתאגדות – כל עובד מינהלי באוניברסיטה בתנאי שעבד 6 חודשים רצופים ומעלה ושילם מיסיו להתאגדות.
 
 מועצת ההתאגדות
במועצת ההתאגדות חברים 19 נציגים המייצגים את החטיבות השונות : עובדי מינהל (אחיד) , מח"ר וספרנים, טכנאים והנדסאים, מהנדסים, ביוכ-מיקרו' ועובדי מעבדה. הגוף המאחד את כל החברים הנבחרים נקרא מועצת העובדים. בראש המועצה עומד יו"ר מועצת העובדים, אשר נבחר על ידי חברי המועצה. כמו כן מתוך המועצה נבחרות הועדות השונות .
 
מועצת העובדים דנה בכל הבעיות העקרוניות הנוגעות להתאגדות ומוסדותיה –
* הבטחת ביצועה המלא והיעיל של חוקת העבודה, הסכם
  הפנסיה והסכמים נוספים הקשורים  לעובדי האוניברסיטה
  העברית.
* הבטחת ביצועם של הסכמי השכר הארציים של ההסתדרויות
  המקצועיות השונות.
* דאגה לקידומם המקצועי של חברי ההתאגדות.
* שיפור תנאי עבודתם של חברי ההתאגדות.
* פיתוח פעולות תרבותיות, כלכליות וחברתיות בין חברי
  ההתאגדות.
* ייזום , ארגון וביצוע פעולות רווחה בין חברי ההתאגדות.
* שמירה על זכויות וחובות של כל חבר התאגדות.
* שמירה על שלמותה של ההתאגדות.
* גיבוש מדיניות מוסדית.
* גיבוש עקרונות בנושאים למו"מ לקראת חתימת הסכם עבודה.
 
המועצה מוסמכת להחליט על נקיטת צעדים ארגוניים .
המועצה מתווה קווי פעולה מנחים לפעילות ועד העובדים.
המועצה קובעת ומאשרת את תקציב הועד לפעולות השונות של ההתאגדות.
 
מ ז כ י ר ו ת
מזכירות ועד העובדים היא נציגות עובדים מצומצמת של מועצת העובדים. זה הגוף המבצע את החלטות מועצת העובדים.
המזכירות כוללת את יו"ר הועד, ויו"ר החטיבות המיוצגות במועצת העובדים.
 
 ועד העובדים וההנהלה
נציגות ועד העובדים, הכוללת את יו"ר הועד ואת יו"ר החטיבות המיוצגות במועצת העובדים, מתכנסת לישיבות שבועיות קבועות עם ההנהלה. בישיבות אלו דנים ומטפלים ב- קידום עובדים, תנאי שירות, ענייני משמעת, זכויות עובדים לקראת פרישתם לפנסיה, ויסות עובדים במוסד, וקבלת עובדים. כן מועלות בעיות אישיות של עובדים המחייבות שיתוף פעולה עם ההנהלה.
 
 האתר עודכן לאחרונה ב-12/8/2018 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים