התאגדות עובדי האוניברסיטה העברית בירושלים
אודות
חטיבות
זכויות ונהלים
תרבות ורווחה
טפסים
צור קשר
זכויות ונהלים / גמול השתלמות
מידע לסגל המינהלי
ביטוחים
סיוע ועזרה לעובדים
קידומים
גמול השתלמות
זכויות ונהלים  / גמול השתלמות

 

גמול ההשתלמות , הינו רכיב שכר, שמהווה גמול מקצועי , הניתן לעובדים שסיימו קורסים והשתלמויות מקצועיים ועונים על כללים מסויימים המוגדרים בהסכמים הקיבוציים . כיום, קיימים הסדרים בנושא גמול ההשתלמות בכל הדירוגים בסקטור הציבורי. ועדות גמול ההשתלמות פועלות בהתאם לאמות-המידה שנקבעו במוסד לבוררות מוסכמת, או בהסכמים קיבוציים הנערכים בין המעסיקים והאיגודים המקצועיים.
 
עובדים, אשר עומדים בכללי הזכאות צריכים לפנות לגב' אתי דהן, באגף משאבי אנוש על מנת לקבל ממנה את ההפניות והטפסים לועדה לגמול השתלמות.
 
למידע נוסף ניתן לפנות לנציגי החטיבות השונות -
דירוג המינהלי - לגב' רחלה פולטוב
דירוג מח"ר - לגב' דרורה שיך-עודה
דירוג הטכנאים - לגב' בלה עדרי
דירוג המהנדסים - למר חיים צבי קרוגליאק
דירוג עובדי מעבדה - לגב' ענת נוסבאום-שוחט 
 האתר עודכן לאחרונה ב-8/5/2018 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים