דירוג ביוכימאים ועובדי מעבדה

חברי החטיבה:

דר' ענת נוסבאום שוחט יו"ר חטיבת עובדי הבכ"מ. 
המכון למחקר רפואי, מח' למיקרוביולוגיה וגנטיקה מולקולארית
 87211       |         anatn@savion.huji.ac.il 

דר' עפרה מושל, ביה"ס לרוקחות,
88657       |         oframo@ekmd.huji.ac.il 

  

קידום מקצועי (עליה בדרגה)  

העובדים המדורגים בדרוג הבכ"מ יכולים להתקדם בסולם הדרגות עד לדרגה האחרונה שבסולם על  
פי ותק בדרוג ורמת השכלתם. 

 

img

 

התנאים לקידום:  המלצת ממונה ישיר 

השתלמויות מתאימות: מאמרים, קורסים וכנסים כמפורט להלן: 

מאמר ששם העובד מופיע כאחד מהמחברים - יוכרו לקידום מאמרים שנכתבו בתחום העבודה במעבדה והתקבלו לפרסום. מאמר יוכר כ-50 שעות לצורך קידום. לא יתקבלו מאמרים שקשורים לתחום הלימודים האקדמיים של העובד, אלא אם העבודה על המאמר בוצעה בזמן התעסוקה במעבדה ובאישור המנהל האחראי. 

פרק מתוך ספר - יוכר כ- 50 שעות לצורך קידום בכפוף להחלטת ועדת הקידום. 

קורס אקדמי - יתקבלו קורסים אקדמיים לצורך קידום אשר הוגשו מראש ליו"ר הוועדה לקבלת אישור. השתתפות העובדים בעלי תואר שני או שלישי בקורסים מתכנית הלימודים של תואר ראשון מחייב אישור של יו"ר הוועדה. (לרוב, קורסים אילו נחשבים במחצית מהנקודות שלהם למעט במקרים מסוימים). 

קורס חיצוני -  יתקבלו קורסים חיצוניים לצורך קידום המוסיפים תוכן שאינו קיים בתוכנית הלימודים של האוניברסיטה וקשור לנושאי עבודת העובד, ואשר הוגשו מראש ליו"ר הוועדה לקבלת אישור. בקשות של עובדים שהוגבלו להשתתף רק בקורסים חיצוניים שאינם על חשבון שעות העבודה תישקלנה בהתאם לנושאי הקורס והקשר לעבודת העובד ובאישור מראש של יו"ר הוועדה. במקרים אלו, אם הקורסים החיצוניים הם ברמה הדומה לזו של הקורס האקדמי ובעלי זיקה לעבודת העובד, הם ייחשבו לקידום, גם אם אין בהם תוכן נוסף על זה של הקורס האקדמי המקביל.

כנס מדעי (כולל בחו"ל) ללא הצגת פוסטר או מתן הרצאה על ידי העובד -  יתקבלו כנסים לקידום אשר הוגשו מראש ליו"ר הוועדה לקבלת אישור. לצורך ספירת השעות יחשבו שעות תוכן של הכנס – הרצאות, סדנאות, וסיורים מדעיים עד 8 שעות ליום ועד 30% משעות הקידום. 

יש לצרף אישור על השתתפות בכנס. 

כנס מדעי (כולל בחו"ל) שהוצג בו פוסטר או ניתנה הרצאה על ידי העובד  

יתקבלו כנסים לקידום שאושרו על ידי יו"ר הוועדה בתוספת 10 שעות. 

יש לצרף אישור על השתתפות בכנס.  

  • כעיקרון לא ניתן לקדם על סמך כנסים בלבד (סעיפים 5 ו-6) 

סמינר מחלקתי - יוכרו סמינרים שהממונה הישיר יכתוב מכתב מנומק על חשיבות הסמינר ועל תרומתו לרמה המקצועית של העובד. מרכז הסמינר ימציא מראש סילבוס של הסמינר(במידה ויש), ולאחר תום הסמינר יעביר אישור השתתפות של העובד בכל ההרצאות. בנוסף, גם הממונה הישיר של העובד ימציא אישור השתתפות.  

יתקבל סמינר מחלקתי אחד בלבד בתקופת הקידום, בהיקף של עד  28 שעות לקידום.   

שעות הוראה פרונטליות – עובד מעבדה שחלק מעבודתו כולל שעות הוראה פרונטליות בקורסים מתוך השנתון, שעות ההוראה יחשבו לקידום. במידה ועובד המעבדה מלמד את אותו הקורס שנה אחר שנה, יחשבו שעות הקורס לקידום, בגין הוראת הקורס פעם אחת לכל תקופת קידום. 

מועד סיום הקורסים, הכנסים, הסמינרים וכן תאריך פרסום המאמרים, המוגשים לצורך קידום בדרגה, חייב להיות החל ממועד תחילת הפז"מ לקבלת הדרגה המוצעת.  

 

בכ"מ בכיר  

בכ"מ בכיר הינו בכ"מ בעל תואר מוסמך (M.Sc)  או דוקטור (Ph.D) הממונה על מחקר עצמאי ו/או ממונה על צוות עובדים, ו/או ממונה על מעבדות הוראה.  

עובד העונה לאחת מהגדרות , יכול לעבור למסלול קידום של בכ"מ בכיר בכפוף להמלצת הממונה הישיר ולהחלטת וועדה מקצועית לקידום עובדי מעבדה בדירוג הבכ"מ . המעבר מדרגה א'1. 

בכ"מ בכיר מקצר את משך הפז"מ בין חלק מהדרגות במסלול הקידום.  

המלצה לבכ"מ בכיר תידון בוועדה רק לאחר 4 שנים ממועד תחילת העבודה של המועמד, או לאחר פרסום מאמר אחד לפחות שמציג עבודה שבוצעה במסגרת עבודתו של עובד המעבדה במעבדה (לפי האמור בסעיף 1).  

 

תוספת ותק 

עובד בעל תואר שני (M.Sc) מקבל תוספת של שתי ( 2) שנות ותק מקצועי נוסף על משכורתו בדרגתו, ואם הוא בעל תואר שלישי (.Ph.D) מקבל תוספת של חמש (5) שנות ותק מקצועי נוסף על משכורתו בדרגתו. 

  

יציאה ללימודים/ כנסים  

יש לנהוג על פי הודעת אגף משאבי אנוש "נוהל יציאה להשתלמויות" ולמלא את הטפסים  

הנדרשים (יציאה ללימודים על חשבון שעות העבודה). הטפסים במערכת המקוונת של כוח אדם. יש לקבל אישור יציאה לקורס/השתלמות ממחלקת ההדרכה של האוניברסיטה. 

יציאה ללימודים: יש להחתים את כרטיס העובד "יציאה" לקורס ו"כניסה" בחזרה מקורס. השעות הללו יוחזרו לעובד בעדכון של דו"ח הנוכחות. יש למלא את הדו"ח נוכחות ולצרף את האישור לקורס של מחלקת הדרכה. 

יציאה לכנסים:  יש לקבל אישור ממחלקת הדרכה דרך המערכת המקוונת של כוח אדם בכפוף לאישור הממונה הישיר. ימי הכנס הם על מכסת ימי ההשתלמות של העובד (ראה פרטים למעלה). 

 

ימי השתלמות  

ע"פ הסכם השכר של הבכ"מ מכסת ימי ההשתלמות לשנה היא 10 ימים. ניתן לצבור שבעה (7) ימי  

השתלמות כל שנה עד למקסימום של שש (6) שנים ובסה"כ הצבירה תהיה של 42 ימי השתלמות. 

ניתן לנצל ימי השתלמות ע"י יציאה לסמינרים, כנסים או קורסים מסוימים בתאום עם הממונה ומחלקת ההדרכה של האוניברסיטה.  

 

גמול השתלמות  

בכל שאלה לגבי גמול ההשתלמות ניתן לפנות לועדת הגמול של העמותה בהסתדרות: gmulim@histadrut.org.il 

כללי:  יש לצבור קורסים פרונטליים בהיקף של לפחות 40 שעות. יתקבלו גם קורסים של 28 שעות שהעובד עמד בהצלחה בדרישות הקורס.  בקורסים של 40 שעות ומעלה יש חובת נוכחות בלבד. 

קורסים או השתלמויות במכשור מדעי מוכרים לגמול ובלבד שיהוו בין 40-100 שעות מגמול א' ועד 40-100 שעות מגמול ב'. השתלמות על מכשיר: בד"כ ההשתלמות והאישור על ההשתלמות היא על ידי נציג החברה שהמכשיר באחריותה. טפסים ניתן לקבל מענת anatn@savion.huji.ac.il 

קורסי מחשב ואנגלית שיש להם זיקה לעבודה במעבדה יכולים להיחשב לגמול. כאשר מדובר בקורסים במוסד שאינו מוסד אקדמי מוכר יש לודא שהקורס מאושר על ידי ועדת הגמול. מספר השעות של הקורסים הללו מוגבל ל-40-100 שעות.  

קורסי בוגר, שאינם פתוחים לתלמידי מוסמך , לא נחשבים לגמול. 

קורסים הנערכים במוסדות להשכלה גבוהה, ואינם חלק מלימודים לתואר אקדמי (נקודות זכות לקראת תואר אקדמי), חייבים לקבל הכרה לגמול השתלמות מועדת הגמול. 

על כן לפני תחילת הלימודים, יש לוודא לגבי כל קורס שאינו מן השנתון, האם הוא מאושר 

על ידי ועדת הגמול 

ככלל, כל הקורסים צריכים להיות בעלי זיקה לעבודת המחקר של העובד 

גמול השתלמות א' הוא בהיקף של 400 שעות הנלמדות במשך 5 שנים לפני יום הגשת הבקשה או פוסט דוקטוראט של לפחות שנה. אם היו שני פוסטדוקטורט שונים שכל אחד מהם היה לפחות שנה, הם יכולים להיחשב כגמול א וגמול ב. 

 

גמול השתלמות ב'  

בהסתמך על הסכם השכר מיום 3.5.94 הונהג גמול השתלמות ב ' בהיקף של 400 שעות לעובדים בעלי זכאות לגמול א', כמפורט להלן : 

ניתן להגיש את מכסת ה-400 שעות במנות של 100 שעות השתלמות.  

כל 100 שעות השתלמות יהוו יחידת גמול ב' אחת ויזכו ב -% 1.2 מהשכר המשולב עד מקסימום של 4 יחידות (סה"כ- 4.8%). 

יש לצבור את מכסת ה-400 שעות בחמש (5) השנים האחרונות.  

 

גמול השתלמות ג' 

החל משנת 2000 התווסף לגמול השתלמות ב', המשולם לעובדים הזכאים לו, יחידת גמול נוספת של  

100 שעות השתלמות, אשר תזכה ב-% 1 מהשכר המשולב. לכן הצבירה המרבית לעובד תהיה 5 יחידות גמול ב' אשר שוויין בסה"כ % 5.8 מהשכר המשולב. 

לא ניתן לצבור עודפים בין הגמולים ובין מנות חלקיות (100 שעות) של הגמול. 

 

הגשת הגמול: 

1. מילוי הטופס המתאים לגמול חתום על ידי כוח אדם של האוניברסיטה. 

2. אישור על השתתפות בקורס. 

3. הדף מהשנתון ובו שם הקורס, מספרו, הסמסטר, ימים  בשבוע ושעות. (או תיאור מקביל לקורס שלא מן השנתון). 

4. סילבוס מלא ומפורט.  

5. אישור תשלום לעמותה בהסתדרות. 

הסברים מפורטים על הגמול אצל נציגות הבכ"מ באוניברסיטה: ענת ועפרה. 

 

עמותת הביוכימאים בהסתדרות מארגנת קורסים מוכרים לגמול שמסובסדים לחברי העמותה. מידע על הקורסים מועבר במייל וכן ניתן למצוא מידע באתר הבכ"מ של ההסתדרות.  

  למידע נוסף ולבירורים בנושא גמול השתלמות יש לפנות במייל לועדת הגמול: gmulim@histadrut.org.il 

מזכ"ל איגוד הבכ"מ בהסתדרות היא גב' אסתר אדמון. 

אתר הסתדרות הביוכימאים והמיקרוביולוגים

דמי חבר-כללית/דמי טיפול מקצועי 

החל מ - 1.1.1995, עם הפעלת חוק ביטוח בריאות ממלכתי, חייב כל עובד לשלם 0.85% משכר בסיסי בגין דמי טיפול מקצועי עבור האגוד המקצועי אליו הוא משתייך. באם העובד מצטרף כחבר הסתדרות הוא משלם 0.95% מהשכר הבסיסי ומורידים לו בתלוש המשכורת עבור "דמי חבר כללית". טופס הצטרפות להסתדרות ניתן לקבל מנציגות הועד. 

 

אגודות מקצועיות  

ניתן להצטרף לשתי אגודות מקצועיות.  

חברי העמותה לקידום מקצועי של הבכ"מ נהנים מסבסוד עלות השתתפותם בסמינרים המאורגנים על ידי העמותה. טופס הצטרפות ומידע בנושא ניתן לקבל באתר הסתדרות הבכ"מ או אצל הנציגים בועד העובדים. 

אפשר להצטרף לאחת מן העמותות, לשתיהן או לעמותה אחת של הבכ"מ ועמותה נוספת של דירוג מקצועי אחר.