בקשה לקבלת הלוואה מועד העובדים

תנאי ההלואה

א. על ההלוואות חלה ריבית בשיעור של % 2 בכל חודש.
ב. יש למלא את הטופס שלהלן ,לצרף תלוש משכורת מעודכן ולהעבירו למשרדי וועד העובדים לא יאוחר מ -10 לכל חודש. וועדת ההלוואות מתכנסת מדי חודש וההלוואות ניתנות ב-15 לכל חודש.
ג. במקרים של פניות חריגות, יש לצרף מכתב לוועדת ההלוואות ובו הסבר לגבי הפנייה החריגה.
ד. זכאים לקבל הלוואות, עובדים קבועים המשלמים מס חבר להתאגדות, כפוף לאישור וועדת ההלוואות.
ה. עעובדים ארעיים זכאים לקבלת הלוואה לפי התנאים שלהלן  בתנאי שמשלמים מיסים לוועד באופן רצוף וכפוף לאישור ושיקול דעתה של וועדת ההלוואות:

  • מ- 3 עד  5 שנות עבודה: עד 10,000 ₪
  • מ-5 עד 6 שנות עבודה: עד 20,000 ₪
  • מ-7 עד 8 שנות עבודה: עד 30,000 ₪
  • מ-9 עד 10 שנות עבודה עד 40,000 ₪
  • מעל 10 שנים: 50,000 ₪

ו. חידוש בקשה להלוואה תאושר רק בתום  6 חודשים מסיום הלוואה קודמת, רק במידת האפשר תינתן הלוואה חדשה לפני תום התקופה הנ"ל וכל מקרה לא לפני תום תשלום ההלוואה הקיימת. 
ז. עובד/ת היוצא/ת לחל"ת י/תפרע את יתרת ההלוואה בטרם יציאתו/ה לחל"ת.
ח. עובדת היוצאת לחופשת לידה נדרשת לשלם בשיק את סכום ההלוואה החודשי עבור חודשי היעדרותה .
ט. ההלוואה ניתנת על פי  "היתר עיסקא"  הנמצא במשרד ההתאגדות .          

 גובה הלוואה

12
תשלומים
24
תשלו'
36
תשלו'
48
תשלו'
60
תשלו'
5,000421213   
7,500632319   
10,000842425   
15,0001,246638   
20,0001,685851573  
25,000 1,064716  
30,000  859651526
40,000  1,146868701
50,000  1,4321,085876

 

מילוי פרטים
גודל קובץ מירבי: 2 MB
סיומות קובץ מותרות: jpg jpeg png pdf